Opodatkowanie wynagrodzenia

Posted by admin in Prawo podatkowe

opodatkowanie wynagrodzeniaOpodatkowanie wynagrodzenia za zmniejszenie wartości nieruchomości wskutek ustanowienia linii przesyłowych.

Minister finansów w wydanej interpretacji zajął stanowisko, zgodnie z którym nie podlega ono zwolnieniu z opodatkowania. Uznał, że służebność przesyłu to nie taka sama służebność jak służebność gruntowa i nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania.

Zgodnie jednak z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Olsztynie z 4 września 2013 r., sygn. akt I SA/Ol 554/13  wynagrodzenie należne posiadaczowi gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego z tytułu ustanowienia na nich służebności przesyłu jest zwolnione z PIT (podobnie NSA w wyroku z 25 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 2131/11). Sąd nie zgodził się, że po zmianie ustawy o podatku dochodowym od 2 sierpnia 2008 r. zwolnienie dotyczy wyłącznie służebności gruntowej dla realizacji inwestycji liniowych.

Nie ma przy tym znaczenia, jak wynagrodzenie dla podatniczki zostało nazwane, gdyż w praktyce stanowi ono odszkodowanie, czyli rekompensatę (ekwiwalent) za ograniczenie prawa własności gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, dlatego też winno zostać zwolnione z opodatkowania.

23 wrz 2013