postępowanie sądowe egzekucyjnePostępowanie sądowe i egzekucyjne

Reprezentujemy naszych klientów:

  • w postępowaniach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi, w tym przed Sądem Najwyższym,
  • w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • we wszystkich rodzajach postępowań podatkowych,
  • w postępowaniu administracyjnym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • w postępowaniach przed sądami arbitrażowymi oraz Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Zamówień Publicznych,
  • w postępowaniach upadłościowych i naprawczych,
  • w postępowaniach zabezpieczających oraz egzekucyjnych.