zamówienia publiczneZamówienia publiczne

  • przygotowywanie analizy zgodności oferty z SIWZ i prawem zamówień publicznych,
  • sporządzanie odwołań i skarg w sprawach zamówień publicznych,
  • reprezentowanie stron w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami w sprawach zamówień publicznych,
  • doradztwo w sprawie wykonania, zmian, rozwiązania itp. umów z zakresu zamówień publicznych.